Nättraby Vägmuseum

Nättraby Vägmuseum

GPS N56.20783° E15.53065°

Det gamla vägnamnet lever kvar på dagens vägnamnskyltar, som här i korsningen länsväg 679/länsväg 678. Väst-östgående länsväg 679 heter fortfarande Gamla Landsvägen förbi Nättraby eftersom det var här som landsvägen gick. Foto: Peter Öjerskog, 2008.

– världens första friluftsmuseum för vägarnas historia på land, räls, vatten och is.


I skärningen mellan landväg och vattenled uppstod ofta samhällen. Nättraby är ett exempel på det. Här finns en unik koncentration av gamla och nya landvägar, järnvägar och segelbara Nättrabyån. Nättraby Hembygdsförening tillsammans med intressenter har därför skapat Nättraby Vägmuseum – världens första friluftsmuseum för vägarnas historia på land, räls, vatten och is.


Redan 1995 kläckte journalisten Peter Öjerskog från Karlskrona idén om ett vägmuseum i det fria i Nättraby. Förslaget mottogs positivt men det omfattande arbetet med att göra Karlskrona till marint världsarv kom emellan.


2006 kontaktade Nättraby Hembygdsförening med ordförande Ingegerd Holm i spetsen återigen Peter Öjerskog. En styrgrupp och en referensgrupp bildades för Nättraby Vägmuseum. Huvudintressenter är Nättraby Hembygdsförening, Karlskrona kommun, Vägverket, länsstyrelsen i Blekinge och Blekinge Museum.


Nättraby Vägmuseum är ett friluftsmuseum där befintliga vägmiljöer används. Den informella rastplatsen vid E22 avfart 61 till Nättraby används som centralplats för vägmuseet.


Nättraby Vägmuseum består av 14 utvalda vägmiljöer i Nättraby socken. Vägmiljöerna är:

1.      Hålvägen – stigen

2.      Via Regia – landsvägen

3.      Värendsvägen – handelsvägen

4.      Skillinge – övergivna vägen

5.      Milstolparna – vägmärkena

6.      Ryttarliden – namnminnet

7.      Riks 4 – gatstensvägen

8.      E22 – motorvägen

9.      Cykelvägen – bilfria vägen

10.    Kustbanan – järnvägen

11.    Krösnabanan – smalspåret

12.    Nättrabyån – vattenvägen

13.    Isvägen – vintervägen

14.    Stenbron – vägen över vatten


Även om Blekinge alltid betraktats som ett randområde av först Danmark och från 1658 Sverige så låg landskapet välbekant mitt vid sjövägen mellan danernas och svearnas centralområden. Kustlandsvägen genom Blekinge har också alltid varit viktig för handel, kyrkan och militären.


Stigar och vägar, vattenvägar och vintervägar har funnits lika länge som människan. Ända fram till 1500-talet fanns egentligen bara stigar på land i Skandinavien. Först Christian IV och sedan Karl XI beordrade att Blekinges kuststig skulle breddas till vagnväg.


Ända fram till järnvägens revolution under andra halvan av 1800-talet var det faktiskt sjövägarna och vintervägarna som dominerade. Med bilens och motorcykelns intåg på 1900-talet utvecklades landvägarna mer än under hela sin tidigare historia.


Nättraby Vägmuseum förväntas locka en allmän publik, såväl svensk som utländsk. Genom sitt läge precis vid Europaväg 22 är museet extremt tillgängligt, framför allt för bilister, som utgör den största trafikgruppen. Men även gående, cyklister, bussresenärer och (på promenadavstånd) båtpassagerare kan nå museet. Tåget stannar inte längre vid Nättraby norra.


Vägverket Region Sydöst har bekostat en nytänkande förslagskiss på paviljonger, skyltar och parkering för Nättraby Vägmuseum som utarbetats av landskapsarkitekt Peter Bergholm, och ska förhoppningsvis bli verklighet i framtiden.


Fyra informationspaviljonger byggs då på den nu informella rastplatsen vid stenbron, som stängs av för fordon. En asfalterad parkeringsplats byggs öster om Ekbergska huset, som ägs av Nättraby Hembygdsförening. Besökarna går då via en nyanlagd gångväg längs Gamla Landsvägen förbi Ekbergska huset och över den magnifika stenvalvsbron över Nättrabyån för att nå paviljongerna. En perfekt entré för Nättraby Vägmuseum! Men än så länge finns information om Nättraby Vägmuseum endast digitalt på webben.


Världsunika Nättraby Vägmuseum är ett kulturellt värdefullt och historiskt lärorikt besöksmål som drar folk till Nättraby, Karlskrona kommun och övriga Blekinge.


Peter Öjerskog peter.ojerskog@swedenoffroad.com

Projektledare Nättraby Vägmuseum

Den gamla landsvägen förbi Nättraby gick västerut i kanten mellan skog och åker, som vägtraditionen bjöd. Affären till vänster i förgrunden skaffade sedermera en bensinpump. Affärshuset finns kvar än idag vid vägen som numera heter Idrottsvägen/länsväg 679. 1910-talet.

Fotograf och förlag: G.V Guterstam, Sölvesborg.

Christian Mattissons vykortssamling.