14. Stenbron

14. Stenbron

GPS N56.20783° E15.53065°

Kustvägens tvåvalviga stenbro över Nättrabyån uppfördes i början av

1800-talet (exakt årtal saknas) då den ersatte en träbro på samma plats. Stenbron togs ur bruk 1934 då biltrafiken hunnit bli för omfattande. Idag är bron klassad som kulturminne och skyddad enligt lag. Foto: Peter Öjerskog, 2008.

Stenbron – vägen över vatten


Kustvägens tvåvalviga stenbro över Nättrabyån uppfördes i början av 1800-talet, då den ersatte en träbro på samma plats. Stenbron kallades Landbron eftersom den var en del av landsvägen, som ju var en angelägenhet för hela regionen.


Bron är byggd i kilad sten som är kallmurad, det vill säga inget murbruk användes, och försedd med räcken av trä. Stenbron är 5,2 meter bred, 37 meter lång och valven har en bredd på 4,4 respektive 3,4 meter. Nättraby socken hade rätt att uppbära bropeng av resande längs gamla landsvägen för att kunna finansiera bron.


Stenbron togs ur trafik 1934 eftersom den ansågs vara för klen och smal för den allt tyngre och intensivare motortrafiken. Innan dess hade bron förstärkts med cement och betong och förlorat sin ursprungliga form.


1967 beslutade Vägverket och Riksantikvarieämbetet att bron var tillräckligt historiskt värdefull för att bevaras. 1974 renoverades och rekonstruerades bron till sitt ursprungliga skick av AMS och Riksantikvarieämbetet och klassades därefter som kulturminne. Men för att öka hållbarheten är bron bakgjuten med betong invändigt, som inte förändrar exteriören.


Öster om bron ligger Ekbergska huset och dess smedja, där färdande kunde sko sin häst eller laga ett vagnshjul. Idag används husen av Nättraby Hembygdsförening, initiativtagare till Nättraby Vägmuseum. Sydväst från bron kan man ana den gamla landsvägens sträckning över nuvarande E22, längs trädraden och upp på höjden, där den finns kvar som dagens allékantade Idrottsvägen/ länsväg 679.


Blekinge har många vattendrag i nord-sydlig riktning. Från början fick de resande försöka vada över på ett grunt ställe med fast botten, ibland passager som de vilda djuren använde. Kanske la man ut vadstenar, en spång av en kluven stock eller en risbädd täckt med grus (”bråtabro”) för att klara sig mer torrskodd. Vid djupare vatten fick man färjas över med en båt.


Ordet bro hade förr i tiden en vidare betydelse. Bro kunde också vara en vägbank av risbäddar, grus eller stockar över sankmarker. Att bygga broar som möjliggjorde och underlättade färden var så viktigt att de omnämndes på runstenar och ansågs vara ”en Gudi behaglig gärning”. I blekingedialekten levde länge uttrycket ”broa”: att ”laga väg” (göra väg).


De första broarna över vattendrag under medeltiden var av kluvna trästockar men hade inte lång livslängd. Smala vattendrag kunde få en balkbro av horisontellt liggande platt sten. Långa broar var ofta låga pålade broar. Alternativt högre friliggande broar med stenkistor som fästen.


Från 1700-talet kom välvda stenvalvsbroar efter europeisk förebild, dels ville man ha hållbarare broar, dels spara skog. Broarna byggdes först i kilad sten och sedan precisionhuggen sten som murades. Stenbroarna höll förvånandsvärt länge, ända in i våra dagar.


Under 1800-talets industrialism kom broar av järn. På 1900-talet gjorde betongbroarna sitt intåg. Idag är broarna ofta en kombination av betong och stål. Men den nya vägbron över kustbanan vid Stegeryd, nordväst om Nättraby, byggdes  i trä år 2006!


Den gamla stenbron i två spann ligger mitt i centrum av Nättrabys nät av vägar och järnvägar över Nättrabyån. Inom en radie på några hundra meter finns inte mindre än ett dussintal broar och viadukter (bro över väg/land). Nere vid Nättraby kyrka och Nättrabyhamn fanns över Nättrabyån en magnifik trevalvig stenbro från 1810-talet, kallad kyrkbron, som revs 1937.


Det finns många broar omnämnda på runstenar, exakt vilken som är äldst går inte att fastställa. Men exempelvis i Täby norr om Stockholm finns en runsten från 1100-talet där det står "Jarlabanke byggde denna bro". Världens äldsta bevarade bro är kavelbron Sweet Track i England från 3800 f. Kr.


På stenbron över Nättraby har från tidigt 1800-tal färdats exempelvis gående, ridande, kreatur, oxkärror, häst och vagn, cyklande, motorcyklar och automobiler fram till 1934. Under bron förekom knappast någon båttrafik eftersom Nättrabyån inte var segelbar här.

Innan stenbron togs ur bruk 1934 hade den förstärkts med betong, bland annat genom en påbyggnad, och förlorat sin ursprungliga form. 1974 renoverades bron och återställdes till sitt originalskick. Den är dock förstärkt invändigt med betong. 1940-50-talet.

Fotograf: Bernt Johnsson, Malmö. Förlag: L. Nilsson, Nättraby.Bågbron vid Rosenholm

Bron över E22 vid Rosenholm byggdes 1993 av JM. Karlskrona hade devisen ”Med vind i seglen” och från början var det meningen att bågen skulle hålla ett segel i lättmetall. Men idén skrotades på grund av risken för isbildning som kunde lossna. Den vackra bågen ingår i konstruktionen och hjälper till att hålla bron. Foto: Svante Warfinge, Blekinge Museum, 1993.